Upozornenie na riziká

Obchodovanie s investičnými nástrojmi  so sebou okrem možného potenciálneho zisku prináša i určité riziká. Riziká sú u investičných certifikátov typovo totožné s rizikami ostatných investičných nástrojov, ako sú napr. akcie, dlhopisy či podielové listy. Nižšie uvádzame základné možné riziká spojené s obchodovaním na kapitálových trhoch. V prípadoch nami ponúkaných certifikátov  sú tieto potenciálne riziká vo veľkej miere obmedzené.  V rámci osobnej schôdzky je však  investor vždy zoznámený s konkrétnymi rizikami vzťahujúcimi sa k danému certifikátu.

Tržné riziká

Pri investícii do cenných papierov sa uplatňujú obvyklé riziká investovania, tržné ceny cenných papierov môžu stúpať alebo klesať v reakcii na zmeny ekonomických podmienok, úrokových mier, hospodárskych výsledkov a spôsobe, akým trh cenné papiere vníma.

Menové riziká

V prípade investícií do cenných papierov denominovaných v cudzej mene je potrebné zvážiť a do hodnotenia investície zahrnúť možné výkyvy menových kurzov cudzích mien voči českej korune. Nepriaznivý vývoj menových kurzov môže spôsobiť stratovosť investície i cez pozitívny cenový vývoj cenného papieru denominovaného v cudzej mene.

Riziko emitenta

Investície do cenných papierov, hlavne do dlhových cenných papierov, môžu byť vystavené nepriaznivým zmenám vo finančných či hospodárskych podmienkach emitenta alebo vo všeobecných ekonomických podmienkach a môžu mať na ne vplyv všetky tieto skutočnosti, alebo môžu byť vystavené nepredpokladanému vzostupu úrokovej miery, ktorý môže zhoršiť schopnosť emitenta uskutočňovať platby úrokov a istiny, hlavne ak je emitent viac zadlžený. Schopnosť emitenta plniť svoje záväzky môže byť tiež nepriaznivo ovplyvnená hospodárskym rozvojom spoločnosti, neschopnosťou emitenta dodržať plánované obchodné predpovedi alebo nedostupnosťou ďalšieho financovania. Hospodársky pokles alebo nárast úrokovej miery môžu tiež zvýšiť pravdepodobnosť defaultu na strane emitenta týchto cenných papierov.

Riziko nedostatočnej likvidity

Investície do cenných papierov zahrňujú i riziko nedostatočnej likvidity spočívajúce v skutočnosti, že určitý cenný papier nebude možné speňažiť za požadovanú cenu alebo nebude možné kúpiť či predať cenný papier v požadovanej dobe.

Inflačné riziko

Inflačné riziko alebo riziko znehodnotenia peňazí je potrebné zakalkulovať do hodnotenia potenciálnej výnosnosti/stratovosti investície. Nepriaznivý inflačný vývoj môže negatívne ovplyvniť vývoj investície, a to i pri pozitívnom vývoji ceny cenného papiera. Kurzy cenných papierov podliehajú väčšej kolísavosti v obdobiach vysokej inflácie.

Riziko vysporiadania

Riziko vysporiadania vyplýva z možnosti zlyhania protistrany pri vysporiadaní transakcie. Môže teda nastať situácia, keď protistrana nezaplatí alebo nedodá investičné nástroje v stanovenej lehote.

Riziká spojené so zlyhaním obchodného systému

Obchodný systém, cez ktorý sú vkladané objednávky zákazníkov, rovnako ako systémové mechanizmy organizátorov trhov môžu zaznamenať výpadky alebo byť úplne vyradené z činnosti. V takom prípade môže zákazníkovi hroziť zhoršenie podmienok pre uzavretie obchodu.

Riziko zahraničnej jurisdikcie

V prípade nákupu investičného nástroje je potrebné zohľadniť, podľa akého práva sa bude riešiť prípadný súdny spor. Niektoré investičné nástroje majú uvedené vo svojom prospekte, že sa spory riešia podľa práva emitenta, čo vždy nemusí byť český subjekt.

Viac o BH Securities a.s. nájdete na www.bhs.cz.

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE