Typy dlhopisov

Typy dlhopisov

Dlhopisy sú vhodným investičným nástrojom pre svoje typické vlastnosti, a to hlavne predvídateľnosť ich budúcich výnosov a pre celkové veľmi dobré zakotvenie v legislatíve; inými slovami, sú dobre definované. Zjednodušene povedané, fungujú tak, že za zapožičanie peňazí – istiny dlhopisu – je veriteľ odmenený výplatou kupónov. Dlhopisový trh (sekundárny) býva veľmi likvidný a umožňuje ľahko zainvestovať i väčšie sumy peňazí.

Delenie dlhopisov alebo ako sa vyznať v dlhopisoch

Ak hrá v posudzovaní dlhopisov roli matematika, potom prvou  skupinou kritérií, ktorými je možné dlhopisy rozlišovať sú parametre, ktoré vstupujú do investičných kalkulácií.

Jedná sa predovšetkým o:

 • dobu splatnosti, t.j. termín, keď bude veriteľovi vrátená celá istina dlhopisu. Počíta sa obvykle na roky. Čím je kratší, tým nižší býva úrok, pretože spojené riziká sú menšie. Dlhopisy potom jednoducho delíme na:
  • krátkodobé -  so splatnosťou do jedného roku,
  • strednodobé - so splatnosťou medzi jedným a desiatimi rokmi,
  • dlhodobé -  s konečnou splatnosťou prevyšujúcou hranicu desiatich rokov,
  • perpetuitu – splatnosť nie je uvedená, dlhopis je vydaný natrvalo a trvale vypláca kupóny.
 • typ úročenia, t.j. spôsob stanovenia kupónu, a to minimálne v dvoch ohľadoch :
 • podľa konštrukcie úrokovej sadzby, kde rozlišujeme napríklad:
 • pevnú (fixnú) úrokovú sadzbu (fix rate bond) po celú dobu života dlhopisu,
 • premenlivú (variabilnú) úrokovú sadzbu (floater) obvykle naviazanú na medzibankové úrokové sadzby,
 • s nulovým zúročením alebo diskontované dlhopisy (zero-coupon bond) – taký dlhopis nemá kupóny (to formálne odpovedá nulovej úrokovej sadzbe), ale je emitovaný so zľavou voči nominálnej hodnote, tzv. diskontom, diskontnou sadzbou. Od tejto zľavy sa odvíja výnos veriteľa inkasovaný pri celkovom splatení dlhopisu.
 • indexové dlhopisy (index-linked bonds) majú kupónové platby viazané na vývoj nejakého indexu, napr. cien, miezd, komodít atď.
 • podľa frekvencie výplaty – najčastejšie sú kupóny vyplácané jedenkrát ročne, existujú ale napr. aj kupóny s polročnou výplatou, alebo naopak, s odloženou platbou kupónu atď. 

K vyššie uvedeným parametrom prirodzene náležia aj údaje o veľkosti celej emisie a o mene, v ktorej je dlhopis denominovaný.

Typológia dlhopisov

Ďalšia skupina kritérií je spojená s emitentom. Zmyslom je vyjadriť jeho bonitu, inými slovami schopnosť splatiť svoje záväzky plynúce z vydaných dlhopisov.

Typológia dlhopisov potom obsahuje najčastejšie nasledujúce druhy dlhopisov:

 • štátne dlhopisy (government bonds) – tradične spojované s najnižšími rizikami, pretože za splatenie dlhopisov ručí štát.
 • municipálne dlhopisy (municipal bonds) – emitentmi sú obce; i tu sa jedná o pomerne bezpečnú investíciu.
 • bankové dlhopisy sú emitované bankami, ako vyjadruje aj samotný názov. Je možné ich chápať ako svojbytný druh firemného dlhopisu s výhodami  špecifík bankového sektoru; dajú sa totiž lepšie posudzovať vzhľadom k sérii informačných povinností a vzhľadom k regulácii bankového sektoru.
 • podnikové (firemné) dlhopisy (corporate bonds) – premietajú sa do nich podnikateľské riziká emitenta - firmy, jeho veľkosť, atd., ale obvykle nesú zaujímavejší úrok.
 • vysoko úročené dlhopisy (high-yield bonds) – typicky sa jedná o rizikovejšie dlhopisy s ratingom mimo investičné pásmo, ktoré za cenu zmieneného rizika ponúkajú nadštandardne vysoké kupóny. 

V súvislosti s vyššie uvedenými deleniami a charakteristikami dlhopisov ešte raz zdôrazňujeme, že sa nejedná o úplný a vyčerpávajúci zoznam, ktorý ani nebol našim cieľom. Koniec koncov, finančná prax postupne prináša nové a nové varianty, ktoré je vždy treba poriadne preštudovať. A to platí v prípade akejkoľvek investície.

Do dlhopisov s BH Securities.

BH Securities sprostredkujú štandardné obchody s dlhopismi obchodovanými na burzách. Vzhľadom k súčasným ťažším podmienkam na trhu dlhopisov, ktoré sa napr. v Európe prejavujú zápornými výnosmi na dlhopisoch a historicky vysokými cenami dlhopisov, sa však snažia vyhľadávať zaujímavejšie príležitosti.

V tuzemsku sa jedná väčšinou o privátne umiestenie emisie dlhopisov menších firiem. Také emisie mávajú výrazne vyššie kupóny za cenu väčšieho rizika, ktoré môže byť spojené s menším emitentom. Preto BH Securities rámcovo preveruje hospodárenie emitenta predtým, než sa v predaji dlhopisov angažuje. Nejde o záruku absolútneho vylúčenia súvisiacich rizík, ale o snahu zmenšiť neznáme, ktoré také dlhopisy obvykle sprevádzajú.

Druhou oblasťou, ktorá pripadá v úvahu, je prieskum a výber v kategórii dlhopisov s vysokými výnosmi (high yield bonds), a to hlavne na trhu v USA, kde sú už dlho etablovaným investičným nástrojom. Aj s týmito dlhopismi je spojené vyššie riziko. Selekcia vhodných príležitostí prebieha na základe tržných parametrov dlhopisu, dostupných informácií o kondícii príslušného emitenta, atď. Skôr sa však jedná o výnimočné prípady.

 

Ak chcete pomôcť alebo nezáväzne konzultovať ohľadne dlhopisov, neváhajte a kontaktujte nás.  

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

 • nové investičné príležitosti
 • horúce novinky
 • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE