Čo je podielový fond

Investícia vhodná pre začínajúcich investorov

Podielové fondy zakladajú a spravujú investičné spoločnosti. Jedná sa o investičný nástroj, fondy sami o sebe nemajú právny status. Jednotliví investori do podielového fondu investujú nákupom podielových listov. Takto zozbierané finančné prostriedky potom investičná spoločnosť investuje na finančných trhoch podľa vopred určenej stratégie a cieľa a zhodnocuje investície. Investor získava výnos z rozdielu medzi nákupom a predajom podielových listov a odčítaní poplatkov.

 

Podielové fondy sú vhodné prakticky pre kohokoľvek, začiatočníkov i pokročilých, menších i väčších investorov. Sú určené skôr pre dlhodobejšie investície, čím dlhšie investor podielové listy drží, tým zaujímavejšie zhodnotenie môže získať. Vystúpiť z otvoreného podielového fondu je veľmi ľahké – investičná spoločnosť je povinná odkúpiť podielové listy za aktuálnu cenu hneď ako o to investor požiada. Výhodou otvorených podielových fondov je i časová neobmedzenosť, pretože sú otvárané na dobu neurčitú, a rovnako tak nie je obmedzený počet podielových listov, ktoré môže fond vydať.

 

Pre koho sú podielové fondy vhodné?

Podielové fondy sú vhodné pre všetky typy investorov, ktorí sú ochotní svoje voľné peniaze investovať na dlhšiu dobu, ideálne na niekoľko rokov. Výhodou je, že do mnohých podielových fondov je možné investovať i priebežne malé čiastky, čo je atraktívny spôsob sporenia predovšetkým pre drobných investorov.

 

Splatnosť podielu v podielových fondoch

Podiel v otvorených podielových fondoch nie je nijak časovo ohraničený. Sami si môžete určiť, ako dlho chcete dané podielové listy držať. Odporúča sa ale minimálne pol roka – po uplynutí tejto doby neplatíte daň z príjmu. Dlhodobé investície môžu priniesť zaujímavejšie zhodnotenie. Môžete tiež kedykoľvek jednoducho prikupovať ďalšie podielové listy. V momente, keď budete chcieť z fondu vystúpiť, požiadate investičnú spoločnosť o odkúpenie vašich podielových listov a ona tak musí bezodkladne učiniť. Výnimkou nie je ani prevod medzi jednotlivými fondmi v rámci investičnej spoločnosti.

Podielové fondy a výnosy

Ak podielový fond úspešne hospodári a zhodnocuje svoj majetok, rastie cena podielových listov. Rozdiel medzi nákupnou cenou podielových listov a ich odkupnou cenou je výnosom pre investora. Výnos väčšinou nie je vyplácaný priebežne (existujú výnimky), ale investor ho získa až predajom späť investičnej spoločnosti. Čistý výnos potom tiež závisí na výške poplatkov a vôbec všetkých nákladov spojených s investíciou.

Náklady a poplatky na podielové fondy

Fondy si účtujú vstupné i výstupné poplatky (pri nákupe a odkupe). Väčšinou je ich výška rovnaká (počíta sa percentom z ceny podielového listu) a účtuje sa ako prirážka k nákupnej, či zrážka z predajnej ceny. Okrem toho si investičná spoločnosť účtuje i ročný poplatok za správu vašej investície. Môžu tu byť i iné náklady a poplatky, preto je pri nákupe podielových listov vhodné sledovať, aké majú tzv. TER, Total Expense Ratio, teda celkový nákladový pomer. Podľa tohto ukazovateľa môžete porovnávať hospodárnosť jednotlivých podielových fondov.

Typy podielových fondov

Podielové fondy sa delia na otvorené a uzavreté a potom ďalej napríklad podľa obsahu aktív, investičnej stratégie a cieľovej skupiny, ale napríklad i podľa meny.

Podielové fondy otvorené vs. uzavreté

Otvorený podielový fond má povinnosť od podielnikov odkupovať podielové listy späť za ich aktuálny kurz (mínus poplatky) a zároveň nemá obmedzený počet vydávaných podielových listov. S podielovými listami je možné obchodovať na kapitálových trhoch.

 

Uzavretý podielový fond nemá za povinnosť odkupovať podielové listy od podielnikov, je však s nimi možné obchodovať na kapitálových trhoch. Okrem toho má obmedzený počet vydávaných podielových listov a to ako minimálne, tak maximálne. Predaj minimálneho počtu navyše musí prebehnúť v určitom čase.

Podielové fondy podľa aktív

 • Akciové – fondy zameriavajúce sa na cenné papiere, predovšetkým na akcie. Majú najväčšie výnosy, zároveň ale tiež vyššiu kolísavosť.
 • Zmiešané – fondy miešajúce menej kolísavé akcie a rizikovejšie dlhopisy, pričom akcií býva viac.
 • Dlhopisové – ako názov napovedá, ich obsahom sú dlhopisy s dlhšou splatnosťou.
 • Fondy peňažného trhu – investujú do rôznych nástrojov peňažného trhu, ako sú dlhopisy (s kratšou splatnosťou), pokladničné poukážky, depozitné certifikáty a pod. Síce vykazujú takmer nulovú kolísavosť, ich výnosy sú však nízke.
 • Nehnuteľnostné – ich obsahom sú nehnuteľnosti a cenné papiere na ne naviazané.
 • Komoditné – fondy investujú do rôznych cenných papierov naviazaných na komodity, niekedy i do komodít samotných.
 • Fondy fondov (zastrešovacie) – ich portfólio tvoria podielové listy iných podielových fondov.
 • Devízové – fond investuje do meny podľa konkrétnej stratégie, ich používanie nie je príliš rozšírené.
 • Indexové fondy - fondy sledujúce určitý index (napr. Eurostoxx 50, Dow Jones, atď.).

Podielové fondy podľa investičnej stratégie

 • Teritoriálne – zameriavajúce sa na konkrétne zeme alebo kontinenty, obľúbené sú napr. fondy rozvíjajúcich sa ekonomík.
 • Sektorové – investujú do ekonomických sektorov ako napríklad telekomunikácie, financie, a pod.
 • Fondy rastové – ich cieľom je predovšetkým zhodnotiť investíciu.
 • Fondy rastové-výnosové – ktoré sa snažia zhodnotiť kapitál a zároveň vyplácať podielnikom výnosy.
 • Fondy výnosové alebo dôchodkové – pravidelne vyplácajú investorom výnos (dôchodok).
 • Zaistené fondy (garantované) – investujú prevažnú časť majetku do dlhopisov a menšiu časť do opčných kontraktov.

Podielové fondy podľa cieľovej skupiny investorov

 • Fondy pre širokú verejnosť  – dostupné i veľmi malým investorom vďaka nízkym limitom minimálnej investície.
 • Fondy pre inštitucionálnych investorov – sú určené pre korporácie a štátnu správu, ktoré v nich môžu zhodnocovať finančné rezervy. Tieto naopak majú stanovené vyššie minimálne čiastky pre investície.
 • Fondy kvalifikovaných investorov – špecifická kategória fondov, ktoré umožňujú investovať napríklad do umenia, veteránov, vína alebo ďalších investičných či podnikateľských príležitostí. Bývajú neverejné.

 

 

 

 

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

 • nové investičné príležitosti
 • horúce novinky
 • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE