Čo je investičný certifikát

Hľadáte agresívnu investíciu? Alebo ľahký spôsob rozloženia portfólia?

Čo ponúka investičné certifikáty?

Investičné certifikáty predstavujú modernú formu investovania s obmedzenou mierou rizika, ktorá je dopredu presne definovaná. Investori majú kedykoľvek v priebehu životnosti certifikátu možnosť tento certifikát odpredať za aktuálnu trhovú cenu. Možné výnosy z certifikátov môžu niekoľkonásobne prekonať výnosy z tradičných konzervatívnych typov zhodnocovanie peňažných prostriedkov, najmä termínovaných vkladov a štátnych dlhopisov.

Certifikáty sú vždy emitované, čiže vydávané renomovanými nadnárodnými bankami v spolupráci s BH Securities. V rámci exkluzívnych ponúk umožňujeme svojim zákazníkom investovať najmä do garantovaných a bonusových investičných certifikátov. V prípade, že si zákazník nechce "podržať" investičný certifikát do jeho splatnosti, môže ho prostredníctvom BH Securities predať za aktuálnu trhovú cenu aj pred uplynutím doby splatnosti. Informácie o aktuálnych trhových cenách sú investorom kedykoľvek k dispozícii online v zabezpečenej časti internetových stránok BH Securities.

Čo je to certifikát?

Investičné certifikát je zvláštny druh cenného papiera. Jedná sa o záväzok emitenta v splatnosti vrátiť preddefinovanú čiastku s výnosom, ktorý sa odvíja od ceny podkladového aktíva, na ktoré sú certifikáty viazané. Podkladovým aktívom môžu byť akcie, akciové indexy, komodity, menové páry, úrokové miery pod. Podmienky každého emitovaného certifikátu sú vopred definované, tj. Investor je už pred kúpou investičného certifikátu oboznámený s jeho parametrami, podľa ktorých sa bude pohybovať jeho finálny výnos. Nami ponúkané certifikáty možno predčasne odpredané kedykoľvek pred dátumom splatnosti.

Prečo kúpiť investičné certifikáty   Realizované investičné certifikáty   Certifikáty

 


Postup pri príprave certifikátu:

Pred vydaním vlastného investičného certifikátu sú emitentom v spolupráci s BH Securities (ďalej je BHS) pripravené základné parametre. Tieto základné parametre sú prezentované v písomnej podobe v dokumente, ktorý sa nazýva "pager" (stručný výťah z emisného prospektu emitenta) Na tomto "pagera" nájdu investori informácie o konkrétnom podkladovom aktíve, dátumu emisie, dobe splatnosti a výplatných podmienkach. Po zafixovaní parametrov investičného certifikátu je vydaný finálny dokument, v ktorom investori nájdu presné hodnoty (tj. Participácia, fixačné hodnoty atď.).

Pred nákupom investičného certifikátu za emisných podmienok je investor oboznámený s rizikami spojenými s investovaním do tohto produktu. V prípade záujmu o kúpu investičného certifikátu uzavrie zmluvu s BHS, tj. Otvorí si účet, prevedie požadovanú sumu na nákup investičného certifikátu a zadá pokyn k jeho nákupu.

Vývoj podkladového aktíva?

Investičné certifikáty, na ktorých príprave sa podieľame môžu predstavovať zaujímavú investičnú alternatívu, pretože pre ich finálne výkon sú rozhodujúce hodnoty podkladového aktíva len v určitých sledovaných dňoch, ktorými sú obvykle iba začiatok a koniec života certifikátu. V prípade, že sa jedná o certifikát, ktorý vypláca kupóny, potom sú pre výplatu kupónov smerodajné iba rozhodné dni.

Pri pozitívnej výkonnosti zákazník participuje na vývoji podkladového aktíva v dopredu stanovenom pomere, v opačnom prípade je investorovi garantovaná nominálna hodnota certifikátu. Potenciálny výnos v splatnosti garantovaného investičného certifikátu sa odvíja od hodnoty podkladového aktíva. Nami prezentované certifikáty sú naviazané na podkladové aktíva, ktoré sa obchodujú vo veľkých objemoch, a preto nie sú výsledné hodnoty podkladového aktíva ovplyvniteľné jedným alebo niekoľkými málo účastníkov kapitálového trhu.

Aký môžem očakávať výnos?

Výnosová zložka môže byť stanovená formou kupónových výplat (štvrťročné alebo ročné výplata), alebo priamo účasťou na pohybe podkladového aktíva.

Niektoré emitované certifikáty môžu investorom pri pozitívnom vývoji podkladového aktíva priniesť výnos až 10% ročne.

Garancia 100% návratnosti je poskytovaná len v prípade "(po) držanie" investičného certifikátu do jeho splatnosti. Garantované certifikáty fungujú na rovnakom princípe ako dlhopisy. To znamená, že v čase ich splatnosti je zákazníkom garantovaná návratnosť vložených prostriedkov bez ohľadu na vývoj podkladového aktíva. Možný výnos v splatnosti garantovaného investičného certifikátu sa odvíja od vývoja podkladového aktíva. Zákazník pri pozitívnej výkonnosti participuje na vývoji podkladového aktíva v dopredu stanovenom pomere. Vítanou vlastnosťou garantovaných certifikátov je možnosť predaja aj pred dátumom ich splatnosti za aktuálnu trhovú cenu, ktorá však pri poklese podkladového aktíva nemusia prepadať o toľko ako samotné podkladové aktívum, pretože garantovaný certifikát sa v danú chvíľu chová ako diskontovaný dlhopis. Jeho cena teda do splatnosti certifikátu závisí od štandardného úroku.

Dĺžka života investičných certifikátov?

Investičné certifikáty sa vypisujú na dobu určitú (3 - 5 rokov) a ich splatnosť je určená presným dátumom. Splatnosť niektorých certifikátov môže nastať aj skôr v prípade, že certifikát využíva tzv. Funkciu autocall, tj. Predčasné ukončenie zo strany emitenta. V prípade funkcie autocall môže byť certifikát splatený aj predčasne a investorom sú vyplatené prípadné príslušné výnosy.

Likvidita, možnosť odpredaja pred splatnosťou?

Investičné certifikát prináša investorovi pevne stanovený výnos pri obmedzenej miere rizika straty vložených prostriedkov formou kapitálovej ochrany poskytnutej emitentom. Vítanou vlastnosťou investičných certifikátov je ich vysoká likvidita, možnosť predaja kedykoľvek pred dátumom splatnosti za aktuálnu trhovú cenu.

Trhová cena garantovaných certifikátov v prípade extrémnych prepadov cien podkladových aktív nemusí reagovať rovnakou mierou, ako samotné podkladové aktívum, pretože garantovaný certifikát sa v danú chvíľu chová ako diskontovaný dlhopis. Jeho cena do splatnosti je daná štandardným úrokom.

Discount Certificate (diskontná certifikát) - je osobitný druh certifikátu, ktorý má obmedzenú dobu trvania (obvykle 3-18 mesiacov). Investor nakupuje certifikát za nižšiu cenu.

Aké riziká prináša?

Najvýznamnejšie riziko, ktoré je spojené s investičným certifikátom, je najmä kreditné riziko emitenta, tj. Potenciálna neschopnosť emitujúce banky dodržať svoje záväzky vyplývajúce z emitovaného certifikátu. Z toho dôvodu uprednostňujeme spoluprácu iba s najvýznamnejšími a nejbonitnějšími bankovými domami, u ktorých je toto riziko výrazne nižšia.

Ďalším dôležitým rizikom na ktoré je potrebné v prípade garantovaných certifikátov upozorniť, je rozhodnutie investora predať investičný certifikát pred jeho splatnosťou (tj. Predčasne), v tomto prípade bohužiaľ nie je možne garantovať návratnosť investovanej čiastky.

Výhody oproti štandardným investičným inštrumentom

  • rozmanitá ponuka z pohľadu podkladových aktív a splatnosťou 
  • možnosť vyššieho výnosu ako pri termínovaných vkladov a štátnych dlhopisov 
  • vysoká miera likvidity (možnosť kedykoľvek predať za aktuálnu trhovú cenu) 
  • ľahšie uvedenie na trh 
  • eliminácia kurzového rizika 

Ponúkané druhy certifikátov

BH Securities a.s. svojim investorom s ohľadom na riziko a potenciálny výnos ponúka dva druhy certifikátov. Zostávajúce druhy investičných certifikátov (napr. Pákové, turbo, knockout investičné certifikáty) neponúka z dôvodu možného vysokého rizika straty investovaných prostriedkov.

Garantované certifikáty

fungujú na rovnakom princípe ako dlhopisy, avšak tie neponúkajú takú pestrosť ponuky a možnosti. V čase splatnosti certifikátu je Vám teda garantovaná návratnosť vložených prostriedkov bez ohľadu na vývoj na trhu. Pri očakávanej pozitívnej výkonnosti participujete na zisku vo vopred stanovenom pomere (pozri uvedená% u daných certifikátov).

Bonusové certifikáty

prináša možnosti ešte vyššieho výnosu ako garantované. Sú určené pre investorov, ktorí sa neobávajú mierneho rastu ani poklesu, pretože ak sa pohybujú v stanovených limitoch, získavajú v každom prípade bonus (pozri% vyjadrení u certifikátu). Ak však ich hodnota v čase splatnosti úspešne prekročí hornú hranicu limitu, získavate výnosy navyše na základe výkonu daného certifikátu. Pokiaľ naopak klesne pod spodnú bariéru limitu, inkasujete aktuálnu trhovú hodnotu bez nároku na bonus.

Bonus certifikát v sebe obsahuje tzv. Ochrannú bariéru (vo vývoji ceny podkladového aktíva), ktorá je tvorená dvoma pásmami:

  • horná hranica (bonus hranica) - pri emisii sa nachádza niekoľko% nad aktuálnou hodnotou podkladového aktíva 
  • dolná hranica (ochranná bariéra) - pri emisii sa nachádza niekoľko% pod aktuálnou hodnotou podkladového aktíva 

Znamená to, že investor sa nemusí báť mierneho rastu ani poklesu, pretože počíta s bonusom. V prípade poklesu podkladového aktíva sa sleduje, či sa podkladové aktívum nedostane pod stanovenú ochrannú bariéru (jej dolnej hranici). Ak je jeho cena nad touto ochrannou bariérou, potom je výnosom bonus, rovnako tak v prípade stagnácie alebo mierneho rastu podkladového aktíva. V opačnom prípade (prerazenia bariéry tj. Dolná hranica) je investorovi v dobe splatnosti vyplatená suma zodpovedajúca poklese podkladového aktíva. tj. investor stráca nárok na bonus a realizuje priamu stratu.

V prípade záujmu, je BHS schopné ponúknuť zákazníkom investičné certifikáty v inej mene ako EUR, rovnako tak je možné v individuálnych prípadoch pripraviť certifikát "presne na mieru" podľa požiadaviek investora.

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE