Čo je dlhopis

Cenné papiere s pravidelným úrokom

Dlhopisy sú druhom cenných papierov, ktoré vyjadrujú záväzok emitenta voči veriteľovi, je s nimi spojené právo požadovať splatenie dlžnej čiastky a vyplatenie výnosov z nich plynúcich, a to všetko k vopred určeným dátumom.

Tieto cenné papiere vydávajú hlavne štáty, samosprávne celky alebo firmy, ktoré si tak od investorov požičiavajú potrebný kapitál. Investori po skončení doby splatnosti dostanú späť vložené prostriedky zvýšené o úroky za poskytnutú pôžičku. Investície do fixne úročených dlhopisov sú vhodné pre investorov začiatočníkov, ktorí hľadajú istotu a stabilitu svojich investícií, nemusia investíciu aktívne sledovať a inkasujú úroky. I tu je možné uskutočniť diverzifikáciu a investíciu rozložiť do niekoľkých typov dlhových cenných papierov podľa doby ich splatnosti, podľa typu úročení či podľa druhu emisie.

Ako sa rozhodnúť, či investovať do dlhopisov

Jedná sa teda o cenné papiere (obligácie, bondy), ktoré na rozdiel od akcií zaisťujú svojmu majiteľovi vopred stanovený finančný výnos. Zakúpením dlhopisov vlastne poskytujete vydavateľovi (emitentovi) pôžičku a ten sa za to zaväzuje, že vám bude pravidelne platiť úroky až do konca ich platnosti. To je tiež ich hlavnou výhodou. Po uplynutí tejto doby dostane investor späť i to, čo za dlhopisy zaplatil (ich nominálnu hodnotu).

Pre koho sú dlhopisy vhodné?

Dlhopisy sú vhodným nástrojom pre začiatočníkov, ktorí nemusia aktívne sledovať svoju investíciu a len inkasujú úroky, ale i pre skúsených investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio.

Kto vydáva dlhopisy?

Dlhopisy väčšinou vydávajú inštitúcie – štáty, samosprávy alebo korporácie (banky, investičné spoločnosti...) – a od nich sa tiež odvíja miera ich rizikovosti. Vo všeobecnosti bývajú najmenej rizikové štátne dlhopisy (okrem rizikových štátov) alebo pokladničné poukážky. Naopak korporátne dlhopisy sú rôzne rizikové v závislosti na danej spoločnosti.

Forma dlhopisov

Dlhopisy môžu mať rôznu formu - dlhopisy na meno alebo dlhopisy na doručiteľa. Dlhopisy na meno je možné previesť na inú osobu a to rubopisom a odovzdaním. U dlhopisu na doručiteľa môže práva vykonávať osoba, ktorá ho vlastní.

Splatnosť dlhopisov

Dlhopisy majú rôznu dĺžku splatnosti, od krátkodobých so splatnosťou do jedného roku, cez strednodobé, t.j. splatnosť rok až 10 rokov, až po dlhodobé – viac než 10 rokov. Je s nimi možné obchodovať i na burze cenných papierov.

Dlhopisy a úroky

U dlhopisov sa líši i úrok, ktorý môže byť buď pevný alebo premenlivý, prípadne tiež nulový – t.j. dlhopisy sa predávajú s diskontom zo svojej nominálnej hodnoty a tento rozdiel je potom pre majiteľa výnosom. Existujú tiež dlhopisy indexované, ktorých úrok závisí na vývoji indexov miezd, cien, zlata či iných komodít a mnoho ďalších druhov, ktoré vznikli ako inovácie na základe tržného dopytu.

Druhy dlhopisov

Štátne dlhopisy a dlhopisy vydávané Českou národnou bankou – vydáva ich vláda alebo príslušné inštitúcie.

Komunálne dlhopisy – vydávajú ich mestá a obce.

Vymeniteľné dlhopisy – je s nimi spojené právo na výmenu za iné dlhopisy alebo právo na výmenu za akcie od rovnakého emitenta.

Prioritné dlhopisy – je s nimi spojené právo na ich splácanie a vyplácanie výnosov.

Zberné dlhopisy – dlhopisy, ktoré predstavujú súhrn jednotlivých dlhopisov na dané emisie.

Hypotečné zástavné listy – u týchto dlhopisov je menovitá hodnota a výnos plne krytý pohľadávkami z hypotečných úverov.

Podriadené dlhopisy - dlhopisy, u ktorých bude pohľadávka zodpovedajúca právam s týmto dlhopisom spojeným uspokojená až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok, s výnimkou pohľadávok, ktoré sú viazané rovnakou alebo obdobnou podmienkou podriadenosti.

Zvláštne typy dlhopisov

Zberný dlhopis – listinný dlhopis, na ktorého celkovej menovitej hodnote sa podieľa niekoľko eminentov.

Konvertibilný (vymeniteľný) dlhopis - za určitých podmienok dovoľuje výmenu za akcie alebo iný dlhopis.

Opčný dlhopis -  s týmto dlhopisom je spojené predkupné právo na akcie emitenta.

Prioritný dlhopis – s týmto dlhopisom je spojené právo na prednostné upisovanie akcií emitenta.

 

Lákají vás dluhopisy?

Pokud chcete uložit část svých financí do výhodných dluhopisů a získat atraktivní zhodnocení, napište nám!

+ 421 944 207 305

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE